Udmeldelse

Hvis du flytter/sælger din ejendom, behøver du ikke melde dig ud, men skal blot meddele din fraflytning og derefter har den nye beboer/ejer mulighed for at indtræde i foreningenen. Se mere her: Når du skal flytte

Du kan melde dig ud af Lejre Kabelnet, hvormed kablet til din ejendom fysisk afbrydes. Dvs. der kan hverken modtages TV eller Bredbånd og heller ikke via en anden leverandør – via “coax nettet”.

Vi håndhæver ikke gamle servitutter om medlemspligt.

Udmeldelse er fastlagt i foreningens vedtægter:

§ 8

1. Ethvert medlem kan udmeldes af foreningen med én måneds skriftligt varsel til et regnskabsårs udløb.
2. Udmeldelse kan dog kun ske, såfremt medlemmet indbetaler et beløb, der svarer til det pågældende medlems andel af foreningens nettogæld opgjort efter det regnskab, der udfærdiges på tidspunktet for udmeldelsen. Beløbet forfalder til betaling en måned efter afholdelse af den generalforsamling, hvor regnskabet godkendes.
3. Ved udmeldelse har medlemmet ikke krav på nogen andel af foreningens formue.
4. Ved udmeldelse afbrydes et eventuelt TV- signal efter aftale. Der tilbagebetales den del af det forudbetalte kontingent til medlemmet, som foreningen ikke er blevet opkrævet af CopyDan og/eller youSee. Beløbet opgøres af foreningens kasserer på udmeldingstidspunktet.