Udmeldelse

Du kan melde dig ud af Lejre Kabelnet, hvormed kablet til din ejendom fysisk afbrydes. Dvs. der kan hverken modtages TV eller Bredbånd via kablet.

Vi håndhæver ikke gamle servitutter om medlemspligt.

Udmeldelse er fastlagt i foreningens vedtægter:

§ 8 1. Ethvert medlem kan udmeldes af foreningen med 6 måneders skriftligt varsel til et regnskabsårs udløb. 2. Udmeldelse kan dog kun ske, såfremt medlemmet indbetaler et beløb, der svarer til det pågældende medlems andel af foreningens nettogæld opgjort efter det regnskab, der udfærdiges på tidspunktet for udmeldelsen. Beløbet forfalder til betaling en måned efter afholdelse af den generalforsamling, hvor regnskabet godkendes. 3. Ved udmeldelse har medlemmet ikke krav på nogen andel af foreningens formue.